La Junta

la junta directiva

La Junta directiva del Club Atletisme Girona és el màxim òrgan representatiu del club i l’encarregat de la direcció, gestió i organització de tots els aspectes que tenen relació amb el Club i el seu funcionament. Proposarà les accions i activitats que cregui oportunes per al bon desenvolupament del Club. Es reunirà, sempre que sigui possible, el tercer dimecres de mes.

La Junta té l’obligació de convocar l’Assemblea anual ordinària un cop l’any i exposar els comptes anuals, així com la proposta d’accions a portar a terme per a la nova temporada. I aquelles assemblees extraordinàries que consideri oportunes.

Actualment la Junta del club està formada per:


Presidenta - Marti Valverde Fresneda

Vicepresident - Francesc Espigulé Espuña

Tresorer - Santiago Garcia Parajua

Secretari - Antoni Bautista Madrid

Vocal - Àngel Bosch Lloret

Vocal - Joan Reixach Casals

Vocal - Jaume Roca Suriñach